Kuvassa valkoisista kepeistä rakennettu White Noise -tilateos.

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry

Toi­mi­pis­tei­den ke­säai­ka­tau­lu­ja 2020

HU­Nin toi­mis­ton jä­sen­pal­ve­lu Ii­rik­ses­sä on kiin­ni 19.6. - 1.8.

HU­Nin ICT-tu­ki on ke­sä­tauol­la sa­moin 19.6. - 1.8.

HU­NIn Pal­ve­lu­toi­min­ta (en­ti­nen Pen­ger­tu­pa) on ke­sä­tau­lol­la 29.6. - 1.8.

Kä­sil­lä -val­men­nus on ke­sä­lo­mal­la 6.7 - 1.8.

An­nan­sil­mät-Ait­ta on sul­jet­tu­na 6. - 29.7.

Ma­te­riaa­li­myyn­ti on sul­jet­tu­na hei­nä­kuun ajan.

Ii­ris-kes­kus avau­tuu ma 3.8.

Mi­kä­li mi­tään yl­lät­tä­vää ei il­maan­nu, HUN käyn­nis­tää lä­hi­toi­min­nan vä­hi­tel­len elo­kuus­sa.
Esi­mer­kik­si sään­nöl­li­set lii­kun­ta­ryh­mät käyn­nis­ty­vät 31.8. al­kaen niin, et­tä niis­sä huo­mioi­daan vi­ra­no­mais­ten oh­jeet.
Tar­kem­paa tie­toa ryh­mis­tä ja nii­hin il­moit­tau­tu­mi­ses­ta ku­ten muus­ta­kin toi­min­nas­ta tu­lee elo­kuun alus­sa.

Hy­vää kes­ki­ke­sää!


***

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry (HUN) ajaa nä­kö­vam­mais­ten oi­keuk­sia, on ver­tais­tuen ka­na­va se­kä pal­ve­lee nä­kö­vam­mai­sia mo­nin eri ta­voin.

Toi­min­ta-alue on Uu­den­maan maa­kun­ta. HUN on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton suu­rin alueyh­dis­tys.


Tä­män si­vun ku­vas­sa on sa­dois­ta val­koi­sis­ta ke­peis­tä ra­ken­net­tu Whi­te Noi­se -ti­la­teos kult­tuu­ri­kes­kus Stoas­sa 20.2.2019. Teos: Maa­rit Hed­man, Er­ja Tu­la­sa­lo, Piia Ros­si. Ku­va: Jaa­na Pir­ho­nen.

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia