Kuvassa valkoisista kepeistä rakennettu White Noise -tilateos.

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry

Hel­sin­gin ja Uu­den­maan Nä­kö­vam­mai­set ry (HUN) ajaa nä­kö­vam­mais­ten oi­keuk­sia, on ver­tais­tuen ka­na­va se­kä pal­ve­lee nä­kö­vam­mai­sia mo­nin eri ta­voin.

Toi­min­ta-alue on Uu­den­maan maa­kun­ta. HUN on Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton suu­rin alueyh­dis­tys.

HU­Nin toi­mi­pis­tei­den ke­säai­ko­ja

HU­Nin toi­mis­ton jä­sen­pal­ve­lu Ii­rik­ses­sä on kiin­ni 24.6.-9.8.
HU­Nin ICT-tu­ki on ke­sä­tauol­la sa­moin 24.6.-9.8.

Pen­ger­tu­pa on kiin­ni 24.6.-26.7.

An­nan­sil­mät-Ait­ta on kiin­ni 8.-29.7.

Hy­vää ke­sää!

Tä­män si­vun ku­vas­sa on sa­dois­ta val­koi­sis­ta ke­peis­tä ra­ken­net­tu Whi­te Noi­se -ti­la­teos kult­tuu­ri­kes­kus Stoas­sa 20.2.2019. Teos: Maa­rit Hed­man, Er­ja Tu­la­sa­lo, Piia Ros­si. Ku­va: Jaa­na Pir­ho­nen.

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia