Ta­voit­teet

Nämä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n toiminnan tavoitteet on poimittu Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta.

Tällä sivulla

Toiminnan tavoite ja kohderyhmä

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n tehtävänä on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä.

Yhdistyksen tavoitteena on vähentää näkövammaisuudesta johtuvia haittoja kokea tasavertaista yhteisöllisyyttä ja edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Toiminnassaan yhdistys ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja kuurosokeat.

Yhdistyksen tehtävänä on olla näkövammaisia hyödyttävän toiminnan mahdollistaja. Toivotamme kaikki jäsenet, vapaaehtoiset ja näkövammaisten kanssa toimivat eri tahot ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uutta toimintaa näkövammaisille yhteistyössä HUN ry:n kanssa.

Vuoden 2021 toiminnan keskeiset painopisteet ja tavoitellut tulokset

Vaikuttamistoimintaa kehitetään yhä vaikuttavammaksi ja paremmin organisoiduksi. Vuoden aikana aloitetaan työ, jossa paikallistason toimijat, vammaisneuvostojen jäsenet, sekä muut vaikuttamistyöstä kiinnostuneet kootaan tiiviiseen yhteistyöhön vaikuttamistoimikunnan kanssa. Samalla määritellään eri toimijoiden ja erilaisten yhteistyöfoorumeiden roolit.

Jäsentoiminta jatkaa monipuolisen toiminnan järjestämistä. Vuoden aikana järjestetään kaksi retkeä sekä kolme vuodenaikatapahtumaa, joista yksi on joulukarnevaali. Näiden lisäksi järjestetään jäsenistölle jouluateria. Vertaisryhmiä, jotka kokoontuvat vuoden aikana säännöllisesti on neljä. Nuorisotoiminta järjestää kahdeksan tilaisuutta vuoden aikana.

Käsityötoiminta järjestää säännöllistä käsityökerhoa kerran kuussa. Käsityötapahtumia ja kursseja järjestetään kaksi. Liikuntatoiminnassa säännöllisten liikuntaryhmien toteutustapaa, määrää, kestoja ja maksuja tarkistetaan.

Paikallisyhdistyksiä tuetaan näkövammaisten lähitoiminnan turvaamiseksi. Toiminnan jatkuvuus turvataan siinä tapauksessa, että yhdistysten toimintaan ei löydy aktiivisia vapaaehtoistoimijoita.

Palvelutoiminnan tavoitteena on vahvistaa näkövammaisten toimijuutta ja mahdollistaa vertaistoiminta. Tavoitteena on kaikkien jäsenten, jotka eivät voi osallistua lähitoimintaan, tavoittaminen soittamalla ja tilanteen kartoitus. Tehostetaan ja vahvistetaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

ICT tuen kehittämiskohteina ovat etäohjaukset sekä äänilehtipalvelun siirto nettijakeluun. HUNin äänilehtijakelussa on muutostarpeita, joihin pitää pystyä vastaamaan. Palvelun siirtäminen nettijakeluun tulee teettämään työtä.

Viestinnässä tavoitteena on saada uudet kotisivut täysipainoiseen käyttöön ja jakaa sivujen päivittämisvastuuta. Jäsenviestinnän osalta tehdään käyttäjäkysely, jossa selvitetään käyttäjien tyytyväisyyttä ja kehittämisideoita. Koordinoidaan toiminta-alueen viestintää Uudenmaan paikallisyhdistysten kanssa.

Iiris Pro työtoiminnan ensisijaisena tavoitteena on toiminnan ja talouden vakauttaminen koronavirusepidemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Tämä toteutetaan etsimällä säästöjä sellaisista kohteista, jotka eivät merkittävästi vaikeuta normaalien toimintojen palauttamista poikkeusolojen päätyttyä. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön jaksamiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen mahdollistamalla etätyöskentely ja kehittämällä yksilöllisiä ratkaisuja työn suorittamiseksi. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yritysyhteistyötä ja luoda uusia kumppanuussuhteita kehittämällä Iiris Pron internet-sivuja ja kartoittamalla asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoa.

Annansilmät-Aitan myyntiä ja markkinointia kehitetään. Tuotevalikoimaa uudistetaan mm. uusilla omilla tuotteilla. Myynnin edistämiseksi järjestetään myyntiä lisääviä kampanjoita ja osallistutaan Kevätmessuille. Jälleenmyyjäverkostoa kasvatetaan mm. sähköisen kuvaston avulla. Uusia yritysasiakkaita etsitään sopivista kohderyhmistä. Markkinointia suunnataan myös ulkomaille. Kehitetään uusi ns. shop in shop myyntikonsepti. Verkkokauppaa kehitetään lisäämällä sinne tuotteita ja palveluita.

Käsillä -valmennuksen vuoden teema on Käsillä sisustaa. Valmennuksessa on keväällä kolme eri linjaa, Näkövammaisten perinnekäsityön, Rottinkihuonekalujen ja Erikoistekniikan linjat. Syksyllä Käsillä valmennuksessa alkavat Näkövammaisten perinnekäsityön, Punonnan ja Erikoistekniikoiden sekä Värjäyksen ja kankaanpainon linjat. Tavoitteena on viedä läpi ensimmäinen täysi toimintakausi, josta saadaan lisää kokemuksia, tietoa ja palautetta toiminnan kehittämiseksi.

Kumaja päättää toimintansa nykymuotoisena hankkeena keväällä 2021. Tavoitteena on, että Uudellamaalla toimivat järjestöjen yhteisöt ovat valmiita jatkamaan Kumajan ydintoimintaa.


Sivu päivitetty