Siirry pääsisältöön
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten logo.
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaisten logo.

Ta­voit­teet

Nämä Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n toiminnan tavoitteet on poimittu Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta.

Tällä sivulla

Toiminnan tavoite ja kohderyhmä

Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n tehtävänä on Näkövammaisten liitto ry:n jäsenyhdistyksenä toimia alueensa näkövammaisten etu-, asiantuntija-, palvelu- ja yhteistoimintajärjestönä.

Yhdistyksen tavoitteena on vähentää näkövammaisuudesta johtuvia haittoja kokea tasavertaista yhteisöllisyyttä ja edistää näkövammaisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Toiminnassaan yhdistys ottaa ensisijaisesti huomioon sokeat, vaikeasti heikkonäköiset ja kuurosokeat.

Yhdistyksen tehtävänä on olla näkövammaisia hyödyttävän toiminnan mahdollistaja. Toivotamme kaikki jäsenet, vapaaehtoiset ja näkövammaisten kanssa toimivat eri tahot ideoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uutta toimintaa näkövammaisille yhteistyössä HUN ry:n kanssa.

Vuoden 2022 toiminnan keskeiset tavoitteet

Yhdistys kehittää toimintaansa jatkuvasti osallistujilta, jäseniltä ja yhteistyökumppaneilta saatavan palautteen, toivomusten ja ideoiden perusteella.

Hallitus
Hallituksen toimintaa kehitetään niin, että kullakin sen jäsenellä on oma vastuualue yhdistyksen toimintakentällä. Näin lisätään hallituksen jäsenten sitoutumista ja omien vahvuuksien tuomista yhdistyksen toiminnan kehittämistyöhön. Samalla kehitetään toimikunta- ja työryhmätyöskentelyä tukemaan tätä työtä. Hallituksen ja muiden toimielinten keskinäistä tiedonkulkua ja toiminnan sisäistä koordinointia kehitetään uudistamalla työtapoja ja jakamalla henkilö- ja tietoresursseja toimielinten kesken.

Vaikuttamistoiminta
Vaikuttamistoiminnan sisällöstä viestiminen jäsenistölle. Kootaan paikallistason toimijat, vammaisneuvostojen jäsenet ja muut vaikuttamistyöstä kiinnostuneet tiiviiseen yhteistyöhön vaikuttamistoimikunnan kanssa.

Jäsentoiminta
Elvytetään jäsentoiminta koronaa edeltäneelle tasolle. Jäsenistölle järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia, kerhoja ja tutustumisretkiä eri kohteisiin.

Liikuntatoiminta
Monipuolisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja uusien lajien kokeilumahdollisuudet.

Palvelutoiminta
Vahvistetaan näkövammaisten toimijuutta ja mahdollistetaan vertaistoimintaa jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Tuetaan näkövammaisten henkilöiden voimaantumista oman elämän haltuun ottamisessa.

ICT-tuki
ICT-tuki kehittää toimintaansa lisäämällä ryhmätapaamisten toteutusta hybridimuotoisena eli lähi- ja etätapaamisten yhdistelmänä. Tavoite on saada hybriditapaamiset uudeksi, tehokkaaksi toimintamuodoksi nykyisten rinnalle.

Viestintä
Panostetaan kohderyhmän palautteen keräämiseen ja eri viestintäkanavien käyttömääriin. Kehitetään toimintaa ja suunnataan voimavaroja näiden perusteella.


Iiris Pro
Vuoden ensisijaisena tavoitteena on toiminnan ja talouden vakauttaminen koronavirusepidemian aiheuttamien muutosten vuoksi. Tämä toteutetaan etsimällä säästöjä sellaisista kohteista, jotka eivät merkittävästi vaikeuta normaalien toimintojen palauttamista poikkeusolojen päätyttyä. Tavoitteen saavuttaminen mahdollistaa Iiris Pron toiminnan jatkumisen ja tukee koko yhdistyksen toimintaa ja tavoitteita myös tulevaisuudessa.

Annansilmät-Aitta ja materiaalivälitys
Verkkokauppaa kehitetään uusimalla sen ulkoasua sekä palvelu- ja tuotevalikoimaa. Luodaan ns. shop in shop konsepti. Valmistetaan uusia omia pienkalusteita, korimalleja sekä tekstiilituotteita. Materiaalien välitystä jatketaan ainakin vuoden 2022 ajan. Etsitään uusia toimintamalleja kestävän ratkaisun löytämiseksi, joka mahdollistaa näkövammaisten käsityöläisten työnteon myös tulevaisuudessa.

Hallinto
Kehitetään talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien tehokasta käyttöä. Tavoitteena on, että hallinto parhaalla mahdollisella tavalla tukee yhdistyksen eri toimintoja ja niiden tarpeita sekä henkilöstön työhyvinvointia. Tehostetaan varainhankintaa yhteistyössä Näkövammaisten liiton kanssa. Pidetään huolta yhdistyksen keskeisestä voimavarasta - henkilöstöstä.